Zpracování osobních údajů

Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za účelem blíže vymezeným v souhlasu. Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání správce. Udělený souhlas mohu kdykoliv vzít zpět. Osobní údaje mohou být předány vybraným třetím osobám uvedeným v souhlasu.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vážení zákazníci, 

společnost JVC Pulse s.r.o., majitel internetových stránek www.jvcpulse.com a poskytovatel vzdělávacích služeb (přednášky, vzdělávací programy, e-learning a další), je správcem osobních údajů Klientů JVC Pulse podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“).

Identifikace a kontaktní údaje správce: JVC Pulse s.r.o., IČ: 08259208, se sídlem Hvězdářská 514/10, Velká Chuchle, 159 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 315835. E-mail: info@jvcpulse.com. Tel.: doplnit.

JVC Pulse se zavazuje zpracovávat osobní údaje jí poskytnuté v souladu s právními předpisy, zejména nařízením GDPR, korektně, zákonným a transparentním způsobem, jen v nezbytném rozsahu, a chránit zpracovávané osobní údaje způsobem odpovídajícím jejich důležitosti a povaze. 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě – Klientovi, případně osobách pověřených Klientem k účasti na vzdělávacích akcích JVC Pulse; určitelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

JVC Pulse pro zpracování některých osobních údajů používá služeb subdodavatelů – zpracovatelů osobních údajů (např. poskytovatele webhostingu). Zpracovatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. JVC Pulse s každým zpracovatelem uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které má subdodavatel ve vztahu k osobním údajům povinnost mlčenlivosti a odpovídá za řádné zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru. Aktuální seznam zpracovatelů je uveden na konci této Informace pro Klienty.

Zpracování osobních údajů při uzavření Smlouvy

 1. Při zadání objednávky jsou od Klienta vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro realizaci objednávky – zajištění předplatného nebo vytvoření návrhu Smlouvy pro Klienta, a to: jméno a příjmení Klienta, fakturační a dodací adresa, e-mail, případně také telefonní kontakt na Klienta, požadovaný druh služby (předplatné či poptávaný vzdělávací program). Bez poskytnutí těchto osobních údajů nemůže JVC Pulse poskytnou Klientovi předplatné, učinit Klientovi poptávaný návrh Smlouvy a uzavřít s Klientem Smlouvu a tyto služby následně realizovat.
 2. Účelem zpracování těchto osobních údajů je realizace smlouvy, plnění povinností JVC Pulse vyplývajících z právních předpisů a naplňování oprávněných zájmů JVC Pulse:

Realizace objednávky zákazníka – vytvoření předplatného, vytvoření návrhu Smlouvy, realizace Smlouvy

 • Právním důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, resp. zpracování osobních údajů na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.
 • Osobní údaje zákazníka nutné pro zaúčtování koupě vkládá JVC Pulse za účelem zaúčtování do účetního programu společnosti. Takto vedená data zálohuje na svých serverech poskytovatel účetního softwaru, který je zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel je povinen nakládat s osobními údaji dle pokynů JVC Pulse v souladu s nařízením GDPR.

Plnění povinností JVC Pulse vyplývajících z právních předpisů v souvislosti s poskytováním služeb Klientovi

 • Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, a to zejména povinností týkajících se vedení účetnictví.

Naplňování oprávněných zájmů JVC Pulse

 • Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.
 • Účelem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem JVC Pulse na ochraně jejích právních nároků souvisejících s poskytováním služeb Klientům, kontrola řádné realizace objednávky a plnění Smlouvy a efektivní propagace služeb JVC Pulse.
 • Na základě realizace objednávky Klienta uskutečněné prostřednictvím Portálů je společnost JVC Pulse oprávněna oslovovat zákazníky e-mailem s nabídkou stejných nebo obdobných služeb. Rovněž je zájmem JVC Pulse zjišťovat spokojenost Klientů se zakoupeným předplatným a poskytnutými službami prostřednictvím e-mailových dotazníků či žádostí o hodnocení.
 • Zasílání e-mailových dotazníků a obchodních sdělení a zpracování osobních údajů pro tyto účely může Klient odmítnout předem v procesu objednávky služeb.
 • Zasílání e-mailových dotazníků a obchodních sdělení může Klient kdykoliv odmítnou a uplatnit námitku proti zpracování osobních údajů pro tyto účely pomocí odhlašovacího odkazu obsaženého v každém takovém e-mailu. Takové jednání bude považováno za vznesení námitky proti zpracování ve smyslu čl. 21 nařízení GDPR a JVC Pulse takové e-maily Klientovi nebude dále zasílat.
 1. JVC Pulse ukládá osobní údaje Klientů po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi společností a klientem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu běhu obecné tříleté promlčecí doby plus 1 rok s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby) a po dobu nutnou k plnění právních povinností společnosti. Po uplynutí těchto lhůt budou příslušné osobní údaje vymazány. Osobní údaje zpracovávané pro účely oslovování klientů prostřednictvím e-mailových zpráv společnost uchovává po dobu 2 let od poskytnutí poslední služby či skončení předplatného.
 2. V případě objednávky služeb JVC Pulse prostřednictvím Portálů dochází dále ke zpracování osobních údajů zpracovatelem, jak uvedeno níže.

Zpracování osobních údajů při užívání internetových stránek JVC Pulse

 1. JVC Pulse používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely na svých internetových stránkách tzv. soubory cookies a jiné síťové identifikátory, které mohou být osobními údaji. Používáním internetových stránek společnosti Klient souhlasí s použitím zmíněné technologie. Ukládání souborů cookies může Klient zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče.
 2. Osobní údaje sdělené Klientem prostřednictvím internetových stránek zpracovává jménem a dle pokynů JVC Pulse poskytovatel webhostingu a správce internetových stránek. Účelem zpracování těchto osobních údajů je realizace objednávky Klienta a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi JVC Pulse a klientem. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR a plnění právních povinností správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, případně udělený souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR (cookies).
 3. Bližší informace o cookies a jejich použití na našich Internetových stránkách a najdete zde.
 4. Ze strany JVC Pulse nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení GDPR.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte mj. právo požadovat od JVC Pulse přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení)

Máte právo získat od JVC Pulse potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům – JVC Pulse Vám na žádost poskytne kopii Vašich zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu a výmaz (čl. 16, 17 nařízení)

Máte právo na to, aby společnost JVC Pulse opravila či doplnila nepřesné osobní údaje, které o Vás zpracovává.

Máte právo na to, aby společnost JVC Pulse vymazala Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo (ii) jste vznesli námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iii) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo (iv) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení)

Máte právo na to, aby společnost JVC Pulse omezila zpracování Vašich osobních údajů, v případě, že:

 1. a) popíráte přesnost Vašich zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby JVC Pulse mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
 2. b) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, přičemž odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití;
 3. c) JVC Pulse již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. d) vznesli jste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR, a to na dobu potřebnou k ověření, zda oprávněné důvody JVC Pulse převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení)

Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste poskytli JVC Pulse, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a máte rovněž právo na to, aby takové osobní údaje byly předány přímo jedním správcem – JVC Pulse – správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku (čl. 21 nařízení)

Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů JVC Pulse za účelem ochrany oprávněných zájmů JVC Pulse (viz účely zpracování). JVC Pulse v takovém případě Vaše osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 nařízení)

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

Seznam zpracovatelů

doplnit

Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb.

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše