Všeobecné obchodní podmínky

(dále též „VOP“ nebo „obchodní podmínky“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Poskytovatelem“ nebo „Provozovatelem“ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní společnost JVC Pulse s.r.o., IČ:   08259208, se sídlem Hvězdářská 514/10, Velká Chuchle, 159 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  315835.

 2. Poskytovatel v rámci výkonu svého předmětu podnikání poskytuje svým zákazníkům vzdělávací služby tím, že Poskytovatel pořádá různorodé informativní a vzdělávací programy, e-learningové kurzy a kurzy zaměřené na oblast komunikace, koučinku a manažerských programů tak, jak je nabídka těchto programů a kurzů zveřejněna na webových stránkách Poskytovatele www.jvcpulse.cz (dále jen „Akce“ „Online vzdělávací programy“ a „Portály“).

 3. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při realizaci smlouvy o poskytnutí služeb Poskytovatele, uzavřené mezi Poskytovatelem a odběratelem služeb (dále jen „Smlouva“ a „Klient“), na základě které se Poskytovatel zavazuje Klientovi poskytnout služby v Klientem objednaném rozsahu v rámci účasti Klienta na jím zvolené Akci; Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu těchto služeb. V případě, kdy se jednotlivá ustanovení Smlouvy liší od těchto obchodních podmínek, mají přednost ustanovení Smlouvy. Tyto podmínky upravují také podmínky předplatného k Online vzdělávacím programům na Portálech.

 4. Poskytovatel je oprávněn plněním práv a povinností ze Smlouvy pověřit třetí osobu.

 5. Pro práva a povinnosti Poskytovatele a Klienta při uzavření a plnění Smlouvy je určující postavení Klienta v návaznosti na skutečnost, zda Klient Smlouvu uzavírá v postavení spotřebitele definovaném ustanovením § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, či nikoliv, přičemž Smlouvu může s Poskytovatel uzavřít pouze fyzická osoba starší 18 let či právnická osoba. Pokud Klient (i) před uzavřením Smlouvy, (ii) při uzavření Smlouvy či (iii) v souvislosti s požadavkem na vystavení platebního dokladu na cenu služeb neuvede identifikační číslo, pak platí, že takový Klient Smlouvu uzavřel v postavení spotřebitele. Specifická práva a povinnosti Klienta, vystupujícího v postavení spotřebitele, jsou těmito obchodními podmínkami specificky výslovně upravena.

 6. Poskytovatel je oprávněn znění těchto podmínek doplňovat či měnit. Tato změna nemá dopad na úpravu práv a povinností Poskytovatele a Klienta ze Smlouvy uzavřené za účinnosti obchodních podmínek ve znění platném ke dni uzavření Smlouvy.

 7. Klient bere na vědomí, že některé výukové postupy a metody, s nimiž bude seznámen, či které mu budou zpřístupněny Poskytovatelem při plnění Smlouvy, jsou chráněnými právy duševního vlastnictví třetích osob a obchodním tajemstvím Poskytovatele. Klient se zavazuje, že jakékoliv informace o těchto metodách a postupech nesdělí ani nepřístupní třetí osobě, dále že je sám nevyužije či neuplatí pro účely výkonu své podnikatelské činnosti. V případě porušení tohoto závazku Klient uhradí Poskytovateli veškerou škodu, která takovým porušením Poskytovateli vznikne. Závazek sjednaný v tomto odstavci se neuplatí pro případ, kdy je předmětem plnění Poskytovatele dle Smlouvy Akce, jejíž podstatou je výuka konkrétních koučovacích postupů a metod za účelem jejich potenciálního a budoucího využití ze strany Klienta.

 8. Online vzdělávací akce zveřejněné na Portále JVC Pulse obsahuje vzdělávací́ videa a elearningy (dále jen „Online vzdělávání“), které je možné́ na portálu přehrávat.

 9. Online vzdělávání na Portálech je zpravidla přístupné pouze uživatelům se zaplaceným předplatným. Některé Online vzdělávání si mohou přehrát uživatelé́ zdarma, některé Online vzdělávání si mohou přehrát i nezaregistrovaní́ uživatelé portálu.

 10. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah Online vzdělávání a jeho dopad na jednotlivé́ uživatele ani za to, zda Online vzdělávání či Akce přinese Klientem požadovaný přínos či splní jím sledovaný cíl.

 11. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost informací uváděných v Online vzdělávacích programech. 

 12. Provozovatel nenese zodpovědnost za možné́ výpadky Portálu.

 13. Provozovatel si vyhrazuje právo uživatelům kdykoliv ukončit členství́, a to i bez udání důvodu, ledaže na základě uzavřené Smlouvy či předplatného má Klient právo k přístupu k zakoupeným Online vzdělávacím programům po předem stanovenou dobu, v kterémžto případě lze členství ukončit až po uplynutí této doby.

 14. Provozovatel může případech, že Klient porušuje právní předpisy, tyto obchodní podmínky či Smlouvu, zcela zamezit přístupu konkrétnímu uživateli a to i v případě, že uživatel nebude přihlášen.

 15. Uživatelé́ jsou povinni při registraci zadávat pravdivé́ údaje a udržovat je pravdivé́ po celou dobu užívání Portálů a trvání členství. Uvádění falešných údajů může vést k vymazání učtu.

 16. Je přísně zakázáno sdílet neveřejný́ obsah (tedy obsah dostupný́ jen platícím uživatelům) se třetími osobami. Zejména se to týká Online vzdělávání a materiálů k nim poskytovaným.

 17. Je přísně zakázáno portál využívat k jakékoliv nezákonné́ činnosti.

 18. Zneužívání jakékoliv chyby v systému je přísně zakázáno.

 19. Veškerý́ obsah internetových stránek Portálů je autorským dílem patřícím provozovateli či třetím osobám, k jehož užívání je Provozovatel oprávněn. Je zakázáno tento obsah jakkoliv upravovat, kopírovat, přeprodávat či dokonce vydávat za svůj.

------------------------------------------------------

2. PŘEDPLATNÉ

 1. Provozovatel na portálu JVC Pulse umožnuje Klientům zakoupit si předplatné́ pro využívání Online vzdělávacích programů. Zaplacením předplatného získá́ uživatel přistup k neveřejnému vzdělávacímu obsahu ve sjednaném rozsahu.

 2. Pro vytvoření objednávky je třeba dobrovolné̌ vyplnit objednávkový́ formulář̌ a zadat do něj potřebné́ údaje.

 3. V případě fyzické́ osoby stačí́ jméno, příjmení a adresa. IČ a DIČ jsou volitelná.

 4. V případě právnické osoby je vyžadován název, adresa, jméno a příjmení kontaktní osoby a IČ. DIČ je volitelné.

 5. Objednávka s falešně uvedenými údaji je neplatná.

 6. Předplatné pro fyzické́ osoby (jednotlivce) opravňuje přistupovat k placenému obsahu pouze tu fyzickou osobu, na níž je účet registrován.

 7. Předplatné pro právnické osoby umožňuje přistupovat k placenému obsahu těm jednotlivcům, kterým právnická osoba umožní přístup. Nesmí jich však být více než je sjednaná kapacita uživatelů.

 8. Objednávka se stává závaznou okamžikem jejího odeslání.

 9. V případě storna objednávky si provozovatel vyhrazuje právo naúčtovat uživateli, který objednávku stornuje, administrativní poplatek ve výši až 150 Kč.

 10. V případě předčasného ukončení předplatného má provozovatel právo nevrátit zbytek částky, jejíž výše odpovídá zbývající době předplatného. V takovém případě však provozovatel nesmí zrušit uživateli předplatné. Pokud jej zruší, je provozovatel povinen částku vrátit.

 11. Provozovatel umožňuje provést platbu za objednávku vždy alespoň jedním z těchto uvedených způsobů: (i) Platba převodem na účet na základě vystavené faktury (ii) Platba kartou prostřednictvím platební brány, jejíž podmínky je uživatel povinen dodržovat. V případě platby kartou si provozovatel vyhrazuje právo považovat objednávku předplatného za opakující se. To znamená, že se předplatné po svém vypršení automaticky zaplatí znovu a obnoví se na další časové období. Uživatel má vždy možnost automatické obnovování předplatného vypnout. V případě platby převodem na účet je předplatné odemknuto do 3 pracovních dnů (zpravidla však do několika hodin). V případě platby kartou je předplatné odemknuto ihned.

 12. Ceny za předplatné jsou konečné, není-li výslovně uvedeno jinak.

 13. Dodání produktu se děje zpřístupněním placené sekce Portálů Klientovi online a je zdarma, není-li výslovně uvedeno jinak.

 14. Údaje, které kupující zadává při platbě, musí být zadány pravdivě. V opačném případě může být objednávka zrušena.

 15. Nebude-li výslovně ujednáno jinak, poskytuje Poskytovatel Klientovi k Online vzdělávacímu programu po dobu předplatného časově omezenou nevýhradní licenci k přehrávání si Online vzdělávacího programu za účelem svého vzdělávání, případně ke vzdělávání dalších osob podle počtu zakoupených licencí. Licence nezahrnuje oprávnění dušení vlastnictví Poskytovatele jakkoliv upravovat, měnit ani jinak procesovat.

------------------------------------------------------

3. REKLAMACE

 1. Reklamace je možná pouze za podmínky, že došlo k omylu při objednávce nebo zakoupený obsah neodpovídá inzerované nabídce.

 2. V případě reklamace objednávky se může kupující obrátit na e-mail uvedený na stránce Kontakty. Reklamovat objednávku je možné nejpozději do 3 dnů od jejího provedení.

 3. O každé reklamaci rozhoduje provozovatel individuálně.

 4. Zjevně bezdůvodné reklamace nebo reklamace s úmyslem poškodit provozovatele nebudou uznány. Jedná se mimo jiné například o reklamace objednávek, kdy kupující užil předmětu objednávky a reklamací se snaží dosáhnout vrácení peněz, přičemž si ponechává předmět objednávky (například si předmět objednávky stáhl do počítače).

 5. O stavu a průběhu reklamace informuje provozovatel kupujícího bez zbytečného odkladu.

 6. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.

 7. Jakkoliv nakládat s placeným obsahem poté, co byla reklamace vyřízena vrácením peněz, je zakázáno.

------------------------------------------------------

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Nad rámec obsahu Online vzdělávacích programů dostupných v rámci předplatného může být Klientovi poskytována možnost účasti na Akcích v oblasti informativních a vzdělávacích programů zaměřených na komunikce informativní a vzdělávací programy, e-learningové kurzy a kurzy zaměřené na oblast komunikace, koučinku a manažerských programů

 2. Nabídka Akcí je zveřejněna na Portálech Poskytovatele. Klient nezávazně svůj zájem o účast na Akci či o bližší informace o Akci projeví kliknutím na příslušnou ikonu „mám zájem“ či „rezervace“ či „přihláška“ a do dotčeného formuláře doplní své kontaktní spojení/údaje.

 3. V případě Akcí bude Poskytovatel Klienta kontaktovat na jím zadané emailové (příp. telefonické) kontaktní spojení za účelem vyjasnění termínu, konkrétního obsahu a dalších podmínek Akce, a za účelem ověření zájmu Klienta o účast na ní.

 4. Po vzájemném vyjasnění podmínek Akce a ověření zájmu Klienta o účast na ní Poskytovatel zašle Klientovi adresnou nabídku k účasti na Akci (dále jen „Nabídka“). Nabídku doručí Poskytovatel Klientovi emailem, na Klientem zadané spojení, přičemž v této Nabídce uvede zejména (i) označení Akce a termín a místo jejího konání, (ii) identifikační údaje Klienta či osob jím pověřených k účasti na Akci, (iii) Cenu Akce a podmínky její splatnosti a úhrady, (iv) podstatné informace týkající se obsahu Akce, jakož i dalších specifických podmínek účasti Klienta na ní, včetně případných podmínek pro její řádné absolvování či certifikované ukončení, (v) odkaz na aktuální znění těchto VOP, případně budou tyto VOP přílohou Nabídky.  V případě, kdy bude podmínkou účasti na Akci doložení jakýchkoliv podkladů ze strany Klienta, pak bude Nabídka obsahovat i upozornění na povinnost Klienta je v určitém termínu doložit a jejich výčet. Nabídka se považuje za návrh Poskytovatele na uzavření Smlouvy.

 5. Smlouva je uzavřena potvrzením Nabídky ze strany Klienta, a to zpravidla doručením emailové zprávy Klienta Poskytovateli obsahující jeho srozumitelný souhlas/akceptaci Nabídky a těchto VOP. Smlouvou se 
  • Poskytovatel zavazuje poskytnout Klientovi služby spočívající v umožnění jeho účasti na Akci za podmínek sjednaných Smlouvou,
  • Klient zavazuje uhradit Poskytovateli Cenu Akce ve výši a za podmínek sjednaných Smlouvou, jakož i řádně plnit všechny podmínky Akce sjednané Smlouvou. Za „podmínky sjednané Smlouvou“ se považují podmínky uvedené v Nabídce a těchto VOP.
 6. Marným uplynutím lhůty v délce 7 (sedmi) dnů po odeslání Nabídky Klientovi Nabídka v plném rozsahu zaniká.

 7. Za návrh na uzavření Smlouvy se nikdy nepovažuje pouhá reklama či prezentace Poskytovatele.

 8. Bližší instrukce k účasti na Akci, společně s dokumenty spojenými s účastí Klienta na Akci, Poskytovatel doručí Klientovi v elektronické podobě s předstihem cca sedmi dnů před termínem jejího zahájení, případně v termínu sjednaném Smlouvou.

 9. Smlouvu lze uzavřít výhradně v českém jazyce, nedohodne-li se Poskytovatel s Klientem jinak. Poskytovatel Smlouvu archivuje v elektronické podobě a je přístupná pouze pro jeho potřeby.

 10. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) jdou k tíži Klienta.

------------------------------------------------------

5. CENOVÁ UJEDNÁNÍ

 1. Cena Akcí je individuálně stanovena po dohodě s Klientem. Potvrzením nabídky Klient potvrzuje, že se seznámil s aktuální Cenou Akce a tuto ve vztahu k dané Objednávce akceptuje.

 2. Všechny Ceny Online vzdělávacích programů jsou uvedeny na portálech a jsou zobrazovány dle volby s DPH nebo bez DPH tak, jak je na Portálech vždy uvedeno.

 3. Klient je povinen uhradit Poskytovateli Cenu Akce i Online vzdělávacího programu, a to způsobem a v termínech sjednaných Smlouvou.

 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Ceny Online vzdělávacích programů zveřejněné na Portálech, a to bez předchozího upozornění. Tím není dotčena cena za již objednané předplatné, Akce či jiné Online vzdělávací programy.

 5. Cena Akce je splatná jednorázově či ve splátkách, převodem na bankovní účet Poskytovatele, či prostřednictvím on-line platební brány GoPay.  Neakceptujeme platby v hotovosti. Termín a způsob splatnosti Ceny Akce jsou sjednány Smlouvou.

 6. Jakákoliv bezhotovostní platba podle Smlouvy se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele.  Pro případ prodlení Klienta s úhradou ceny Akce či její části je Klient povinen uhradit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Pro případ, kdy byla Smlouvou sjednána splatnost Ceny Akce ve splátkách, pak pro případ prodlení Klienta s úhradou kterékoliv ze sjednaných splátek nastává splatnost Ceny Akce v plném rozsahu k 1. dni tohoto prodlení.

------------------------------------------------------

6. PODMÍNKY V PRŮBĚHU PLNĚNÍ

 1. Poskytovatel je oprávněn změnit jednostranně podmínky Akce, tedy změnit místo či čas konání Akce či osobu lektora/kouče za předpokladu, že o této změně Klienta v předstihu vyrozumí a kdy tato změna nebude mít negativní dopad na účel a obsah dotčené Akce.

 2. V případě, kdy Klient pověří/určí k účasti na jednotlivé Akci konkrétní osobu, Klient odpovídá za plnění a dodržování podmínek Akce dle tohoto článku 6 těchto obchodních podmínek takovou osobou.  O konkrétním určení osoby pověřené Klientem k účasti na Akci je Klient povinen Poskytovatele v předstihu vyrozumět, záměna Klientem pověřených osob je připuštěna pouze za předpokladu předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

 3. Klient je povinen při své účasti na Akci vystupovat a jednat tak, aby nebyl narušen její průběh, příp. rušeni její ostatní účastníci či lektor.

 4. Poskytovatel je oprávněn Klienta vyloučit z účasti na Akci v případě, kdy Klient průběh Akce naruší způsobem nevhodným jejímu zaměření či jednáním odporujícím zásadám slušného chování; zejména dostaví-li se Klient na Akci pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude-li nevhodně oblečen, bude-li urážet či mít nevhodné poznámky k osobám vedoucím Akci, na ní přednášejícím či k dalším účastníkům. Obdobně je Poskytoval oprávněn postupovat v případě, kdy Klient bez vážného důvodu nebude dodržovat pravidla či procedury dané Akce. V případě vyloučení Klienta z průběhu Akce nemá Klient nárok na vrácení ceny Akce, a to ani její části.

 5. V případě neúčasti Klienta na Akci nemá Klient nárok na poskytnutí náhrady, nedohodne-li se Klient s Poskytovatelem jinak.

 6. Klient je povinen Poskytovateli doručit veškeré podklady, které byly při uzavření Smlouvy ze strany Poskytovatele vyžádány, a to ve lhůtě sjednané Smlouvou či určené v Nabídce.

 7. Pro vyloučení pochybností se výslovně potvrzuje a Klient souhlasí, že není možné vypovědět či odstoupit od smlouvy o zakoupení předplatného či Online vzdělávacího kurzu, který je bezprostředně na Portálu, ledaže se jedná o případ zákonného odstoupení od smlouvy spotřebitelem za podmínek článku 8 a dosud nedošlo k započetí Akce či využití kterékoliv části předplatného.

------------------------------------------------------

7. VÝPOVĚĎ SMLOUVY A DŮSLEDKY STORNA AKCÍ V PŘÍPADĚ, KDY KLIENTEM JE PODNIKATEL

 1. Klient je oprávněn Smlouvu, jejímž obsahem je poskytnutí služeb sjednané Akce, s okamžitou účinností vypovědět z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu, s důsledky uvedenými v odst. 7.5. tohoto článku níže, spočívajícími v nároku Poskytovatele na úhradu poměrné části Ceny Akce, popřípadě celé ceny Akce, za podmínek a v rozsahu uvedených v odst. 7.5. tohoto článku níže. Klient je oprávněn Smlouvy vypovědět do okamžiku zahájení Akce s tím, že pokud nedojde k výpovědi do dne zahájení Akce, má Poskytovatel nárok na celou cenu Akce bez ohledu nato, zda se jí Klient účastnil či nikoliv.

 2. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu, jejímž obsahem je poskytnutí služeb sjednané Akce, s okamžitou účinností vypovědět z důvodu závažného či opakovaného porušení povinností sjednaných Smlouvou a těmito obchodními podmínkami ze strany Klienta. Za závažné porušení povinností Klienta se vždy považuje porušení kterékoliv z povinností Klienta sjednaných v čl. 6. těchto obchodních podmínek, dále i prodlení Klienta s úhradou Ceny Akce či její části po dobu delší deseti dnů. V případě, kdy Poskytovatel Smlouvu vypoví z kteréhokoliv z důvodů uvedených v tomto odstavci, vzniká Poskytovateli, v závislosti na okamžiku zániku Smlouvy, nárok na úhradu poměrné části ceny Akce, popřípadě plné ceny Akce, za podmínek a v rozsahu uvedených v odst. 7.5. tohoto článku níže.

 3. Smlouva zaniká okamžikem doručení výpovědi kterékoliv ze smluvních stran druhé smluvní straně, na její zadané kontaktní e-mailové spojení. V případě, kdy Smlouvu vypoví Poskytovatel, je ve výpovědi povinen uvést řádný výpovědní důvod.  Ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne zániku Smlouvy je Poskytovatel povinen Klientovi vyúčtovat dle podmínek uvedených v odst. 7.5. níže přijaté platby na cenu Akce a vrátit případný přeplatek. Klient souhlasí s tím, že si za podmínek čl. 7.5 Poskytovatel ponechá část ceny Akce a zbývající část ceny vrátí Poskytovatel na účet Klienta, z něhož byla cena uhrazena.

 4. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu, jejímž obsahem je poskytnutí služeb sjednané Akce, s okamžitou účinností vypovědět v případě, kdy z důvodů, které není schopen sám ovlivnit, nebude schopen služby Akce Klientovi řádně poskytnout či pokud se k účasti na Akci nepřihlásí minimální požadovaný počet osob. V takovém případě je Poskytovatel o této skutečnosti povinen Klienta bez zbytečného odkladu vyrozumět a nabídnout mu jiný vhodný termín.  V případě, kdy se Poskytovatel s Klientem nedohodnou na náhradním termínu Akce, je kterákoliv ze stran oprávněna Smlouvu vypovědět, přičemž Smlouva zaniká ke dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Poskytovatel je v takovém případě povinen Klientovi bez zbytečného odkladu po zániku Smlouvy vrátit Klientem uhrazenou Cenu Akce.
 5. Pro případ předčasného zániku Smlouvy v souladu s odst. 7.1, 7.2, 7.3, jejímž předmětem je poskytnutí služeb Poskytovatele spočívajících v účasti Klienta na Akci, platí následující podmínky:
  • v případě, kdy k zániku Smlouvy dojde nejpozději osm (8) dnů přede dnem zahájení Akce, vzniká Poskytovateli nárok na úhradu poměrné části Ceny Akce ve výši 5.000,- Kč;

  • v případě, kdy Cena Akce převyšuje částku ve výši 5.000,- Kč a k zániku Smlouvy nedojde dle písm. a) shora a Klient Smlouvu ukončí nejpozději dva (2) sny před zahájením Akce, vzniká Poskytovateli nárok na úhradu poměrné části Ceny Akce ve výši odpovídající 25% z částky, která představuje rozdíl Ceny Akce minus 5.000,- Kč, nejméně však 5.000,- Kč;

  • v případě, kdy k zániku Smlouvy nedojde dle písm. a) nebo b) shora a Klient Smlouvu ukončí nejpozději jeden (1) den před zahájením Akce, vzniká Poskytovateli nárok na úhradu plné výše Ceny Akce;

  • pokud Cena Akce nepřevyšuje částku ve výši 5.000,- Kč, pak Poskytovateli vzniká nárok na úhradu plné výše ceny Akce bez ohledu na okamžik ukončení Smlouvy.

 6. Výpověď Smlouvy je doručena v okamžiku odpovídajícím času odeslání e-mailu z e-mailové schránky odesílatele.

 7. Nárok Poskytovatele na úhradu poměrné části Ceny Akce tak, jak je pro případ předčasného zániku Smlouvy popsán v odst. 7.5 tohoto článku výše, je odůvodněn tím, že uzavřením Smlouvy Poskytovatel započíná s přípravou plnění služeb, dále je sjednán s přihlédnutím k nákladům, které Poskytovatel počínaje uzavřením Smlouvy vynakládá na zajištění materiálního a lidského odborného zázemí a zdrojů nezbytných pro vlastní realizaci Akce.

 8. Výpověď Smlouvy pouze co do části sjednaných služeb je nepřípustná.

------------------------------------------------------

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A DŮSLEDKY STORNA AKCÍ V PŘÍPADĚ, KDY KLIENTEM JE SPOTŘEBITEL

 1. Klient, v postavení spotřebitele, je oprávněn od Smlouvy odstoupit z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů ode dne jejího uzavření.  V takovém případě je Poskytovatel povinen obratem Klientovi vrátit Klientem uhrazenou Cenu Akce, v její plné uhrazené výši, ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení vyrozumění Klienta o odstoupení od Smlouvy Poskytovateli.

 2. V souladu s ustanovením § 1820 písm. f) občanského zákoníku tímto Poskytovatel poskytuje poučení spotřebitelům o právu odstoupit od Smlouvy v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb.  pro případ uzavření Smlouvy prostředky na dálku:
  • Do 14 dnů od uzavření Smlouvy máte právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Poskytovatele – JVC Pulse s.r.o., IČ:   08259208, se sídlem Hvězdářská 514/10, Velká Chuchle, 159 00 Praha, email: info@jvcpulse.com formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).

 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy v poslední den příslušné lhůty.
 • Platbu ceny Akce Vám Poskytovatel vrátí nejpozději ve lhůtě 14ti dnů ode dne doručení Vašeho odstoupení, z tohoto důvodu žádá o současné zadání/zaslání čísla účtu peněžního ústavu, na který má být Vámi uhrazená cena Akce vrácena.
 • Pro případ Vašeho odstoupení nenesete žádné náklady spojené se zánikem Smlouvy. Vzor oznámení o odstoupení od Smlouvy  Oznámení o odstoupení od smlouvy
 •  Adresát: JVC Pulse s.r.o., IČ:   08259208, se sídlem Hvězdářská 514/10, Velká      Chuchle, 159 00 Praha, email: info@jvcpulse.com
 • Oznamuji/oznamujeme (), že tímto odstupuji/odstupujeme () od Smlouvy o poskytnutí služeb – účasti na Akci (*)
 • žádáme o vrácení Ceny Akce na účet () vedený u ()
 • datum uzavření Smlouvy (*)
 • jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 • adresa spotřebitele/spotřebitelů
 • podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 • datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 1. Nevyužije-li Klient právo od smlouvy dle odst. 8.1. a 8.2. odstoupit, pak – počínaje patnáctým (15) dnem následujícím po dni uzavření Smlouvy – je oprávněn ji s okamžitou účinností vypovědět z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu, a to za podmínek a s důsledky uvedenými v článku 7.

 2. Klient má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení sporu, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh Klienta v případě, že se spor nepodařilo s Poskytovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat do jednoho roku ode dne, kdy Klient uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Poskytovatele poprvé.

------------------------------------------------------

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Uzavřením Smlouvy s Poskytovatelem Klient bere na vědomí zpracování Klientem poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní čísla, případně IČ a DIČ ) (dále jen „osobní údaje“) ze strany Poskytovatele v postavení správce osobních údajů, a to pro účely evidence Smlouvy a plnění práv a povinností v ní uvedených, dále pro účely plnění právních povinností Poskytovatele (zejména vedení účetnictví) a naplňování a ochrany oprávněných zájmů Poskytovatele mj. na rozvoji podnikání Poskytovatele prostřednictvím zasílání informací a obchodních sdělení Poskytovatele na emailové spojení Klienta.  

 2. Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Klienta odstranit z databáze Poskytovatele. Osobní údaje zadané Klientem je Poskytovatel povinen plně zabezpečit proti jejich zneužití. Osobní údaje zadané Klientem není Poskytovatel oprávněn postoupit žádné další osobě, s výjimkou údajů, které v nezbytném rozsahu předává osobě, která vede jednotlivé Akce či sezení uskutečněné v rámci plnění služeb dle Smlouvy.

 3. Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

 

------------------------------------------------------

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Klient je povinen se při užívání internetových stránek Portálů řídit Podmínkami užívání internetových stránek, dostupnými zde.

 2. Pokud vztah uzavřený Smlouvou obsahuje zahraniční/mezinárodní prvek, pak platí, že tento vztah se řídí českých právem, a to zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

 3. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na Portálech Poskytovatele v den uzavření Smlouvy, uzavřením Smlouvy Klient potvrzuje, že se s jejich zněním podrobně seznámil, souhlasí s nimi a přijímá je.

 4. Ukáže-li se, že některé ustanovení Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek není z pohledu právních předpisů platné, účinné nebo vymahatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení.

  Tyto všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele nabývají účinnosti dne 1. 10. 2020.

JVC Pulse s.r.o.Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli, nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb.

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše